KÄESOLEVA ÕPPEAASTA TEEMA ON: MUINASJUTU MAAILMAS
Õppeaasta põhieesmärk: Laps omandab muinasjuttude kaudu väärtusi (hoolivus, koostöö, tervislikkus, rahvakultuur, looduslähedus, loovus).
Alaeesmärgid:
  • Lapsel areneb muinasjuttude kaudu mõtlemis- ja järeldusvõime, laieneb silmaring, suureneb tähelepanu- ja jutustamisoskus ning kujutlusvõime.
  • Laps on lasteaias aktiivne osaleja tegevuste kavandamisel, tegutsemisel ja tehtu analüüsimisel.
  • Laste väärtuskasvatust toetab erinevate muinasjuttude lavastamine.
 
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

  • terviklik ja positiivne minapilt,
  • ümbritseva keskkonna mõistmine,
  • eetiline käitumine ning algatusvõime,
  • esmased tööharjumused,
  • kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest
  • arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 


2018/2019 õppeaasta projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"

Projekti toetas